Skip to main content

Serveis

Renovació de targeta d’accés al port. Autorització Genèrica (AG).

De conformitat amb allò establert a la legislació aplicable als ports d’interès general, la prestació de serveis comercials i el desenvolupament d’activitats industrials, comercials o de serveis per tercers requerirà l’obtenció d’autorització de l’Autoritat Portuària.

El desenvolupament de l’activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona requereix l’obtenció prèvia d’una autorització atorgada per l’Autoritat Portuària, atorgada d’acord amb el que disposen les condicions particulars.

L’Autorització Genèrica (AG) habilita el seu titular per desenvolupar l’activitat de transport terrestre de contenidors al Port de Barcelona durant un període de temps de tres anys, amb uns conductors i unes tractores determinats.

Gestió de contractes Pàrquing Far i gestió de llista d’espera per a plaça a Pàrquing associació.

PÀRQUING FARO
Les places estan orientades als vehicles de les empreses dedicades al transport de contenidors en possessió o tràmit d’una autorització genèrica. Aquestes places són assignades mitjançant un procediment de sorteig, les bases del qual es poden consultar al Plec de Condicions. També disposa de places de rotació o estada temporal de pagament.

Ubicació: c/ 5, Zona Franca

Nombre de plaçes disponibles de pupil·latge:

434 places tipus A (> de 15 m)
23 places tipus B (entre 12 i 15 m)
32 places tipus C (< de 12 m)

PÀRQUING ASSOCIACIÓ
Les places estan dedicades exclusivament als associats i es gestionen a través d’una llista d’espera.

Ubicació: C/Z, Zona Franca

173 Places 17,50 m
10 Places 15,00 m
10 Places 12,50 m

Tramitació contractes amb distribuïdores de combustible

Petroprix, Solred, Ressa, Galp, Gm, Petromiralles
Descomptes exclusius per a associats.

Serveis jurídics per a gestions relacionades amb l’activitat del transport

Prestació dassistència jurídica en transport.

Possibilitat de representació en cas de litigi.

Consulta de lleis i exigències vigents actualment.

Elaboració de plans dactuació acords a la normativa.

Assessoria en matèria general de transports.

Contactes per treballar a empreses de transport del port de Barcelona o possibilitat de treballar directament per a la cooperativa

Mantenim una estreta relació amb la majoria de les principals empreses de transport de contenidors del port de Barcelona.

Així mateix, la cooperativa ofereix servei de transport propi i en funció de volums i necessitats es pot ampliar la plantilla de conductors dedicada.

Descomptes especials en la compra de pneumàtics i recanvis a través de diferents empreses

Els acords especials amb els proveïdors principals ens permeten oferir unes condicions avantatjoses per a l’adquisició i el muntatge de pneumàtics.

Renovació de targetes de transports i tacògrafs

La targeta de conductor haurà de ser renovada a petició de linteressat en un termini màxim de quinze dies hàbils abans de la data de caducitat de la targeta. La targeta de conductor s’haurà de renovar cada cinc anys. Per fer-ho, s’han d’adreçar a l’òrgan competent en matèria de transport per carretera que correspongui al lloc on el sol·licitant tingui la seva residència.

Les sol·licituds d’atorgament de renovació de targetes de conductor s’han de formular per Internet o mitjançant un escrit ajustat al model que figura com a annex I de l’Ordre FOM/1190/2005, en què es faran constar les mateixes dades que les establertes per a la sol·licitud, amb les següents particularitats:

A la causa de la sol·licitud es farà constar que es tracta de renovació de targeta de conductor per caducitat.

Cal especificar el número de la targeta que es renovarà. Juntament amb la sol·licitud, s’aportarà la documentació assenyalada per a la sol·licitud o primera emissió.

Una vegada comprovada la identitat del sol·licitant i comprovat el compliment dels requisits, l’òrgan competent ha d’expedir una nova targeta abans de la data de caducitat, sempre que la sol·licitud o la primera emissió hagi estat presentada dins el termini assenyalat més amunt.

El tacògraf digital registra i emmagatzema a la memòria ia la de les targetes dels conductors dades per controlar els temps de conducció i descans. D’aquesta manera s’incrementa la seguretat a la carretera i es redueixen les pràctiques de competència deslleial al sector.

La instal·lació del tacògraf digital és obligatòria per a tots els vehicles matriculats a partir de l’1 de gener del 2006.

Tots els conductors que en algun moment condueixin vehicles dotats de tacògraf digital han d’estar en possessió de la targeta de tacògraf digital personalitzada.

La nova targeta tindrà un termini de validesa de cinc anys i es lliurarà al sol·licitant a l’oficina emissora o al domicili que s’hagi determinat a aquest efecte.

Gestió administrativa per a l’emissió de factures a clients

La gestió de factures és un dels pilars bàsics sobre els quals se sustenta un negoci.

El control exhaustiu dels processos d’emissió, recepció, gestió, cobrament i/o pagament de factures permet optimitzar les relacions de l’autònom amb clients i proveïdors i assegurar-se la salut econòmica de l’activitat.

El control de la facturació també contribueix a millorar el compliment de les obligacions comptables i fiscals.

Organització de Cursos de CAP i ADR subvencionats

Curs CAP Mercaderies

El curs del CAP Inicial té com a objectiu obtenir el certificat d’aptitud professional, obligatori per a tots els conductors professionals que pretenguin exercir el transport per carretera. Aquest certificat acredita que s’han superat els cursos i els exàmens exigits per a l’obtenció de la qualificació inicial dels conductors. Hi ha dues especialitats per obtenir el CAP Inicial: Mercaderies i Viatgers. El CAP de Mercaderies (140h) està dirigit a aquells conductors que a la seva activitat laboral transportin mercaderies.

El curs té una durada de 140 hores i una validesa de 5 anys, i es renova amb el curs de CAP Renovació de 35 hores.

Curs ADR

El carnet ADR és la titulació obligatòria per transportar Mercaderies Perilloses per carretera. S’obté fent un curs ADR Bàsic (20 hores) i un examen teòric (30 preguntes).

A més del curs ADR Bàsic hi ha especialitats per al transport de determinades mercaderies:

– ADR Cisternes (9 hores)
– ADR Explosius (9 hores)

Cobertura de salut incloent ictus i infarts i assegurança d’accidents col·lectiu

Les assegurances de vida risc són una manera de protegir el futur duna persona i dels seus familiars. El més comú és que es contracti de manera individual, però alguns col·lectius volen oferir aquest benefici als seus associats. D’aquesta manera, la companyia és considerada com a prenedor, mentre que cadascun dels seus socis serà l’assegurat. En aquest cas, els beneficiaris de la pòlissa són els familiars de la persona assegurada.

Servei de guarda i custòdia de dades del tacògraf, així com venda de discos i paper

La guarda i custòdia del tacògraf digital és un servei que es contracta per guardar còpies de tots els fitxers descarregats del tacògraf. Ja sigui usant una clau de descàrrega o amb un sistema de descàrrega remota, l’empresa contractada per a aquesta funció permet enviar o pujar els fitxers perquè siguin emmagatzemats en plataformes segures. D’aquesta manera, els fitxers no es perdran per una fallada informàtica. També es redueix el risc que robin o es facin malbé les dades per un virus. En conjunt, suposen un estalvi de diners.

Safareig de camions a les nostres instal·lacions amb descomptes especials per als associats

Rentat i assecat TOTALMENT MANUALS, cura acurada de carrosseria, tapisseries i interiors.

Diferents programes de rentat MANUAL exterior i interior.

Utilització de productes biodegradables, NO abrasius. (certificats) respectuosos amb tots els elements del vehicle, i també amb el medi ambient.

Cites concertades.

Associació Fenatport


Associacions de transportistes autònoms portuaris que operen amb exclusivitat als principals ports espanyols, així com terminals i ports secs de tot l’Estat, van assentar el novembre de 2006, les bases per consolidar-les com una federació de professionals a nivell nacional.

El seu objectiu principal és el reconeixement del transport marítim terrestre com a servei portuari més, i així amb l’aval del treball desenvolupat per les seves associacions durant molts anys i amb la finalitat d’assolir una sèrie de metes i objectius que permetin que aquest sector es desenvolupi dins d’un marc de qualitat total, diverses associacions amb un interès comú, el del sector del transport terrestre portuari, van constituir el novembre del 2006 aquesta Federació.

FENATPORT ha apostat decididament per formar part i estar presents en tots aquells àmbits i fòrums on es decideixi sobre el futur del transport, per això la seva constitució com a Federació, ia través de la unitat i del treball coordinat poder situar-se en les millors condicions possibles per assolir les millors cotes d’eficàcia i qualitat per als transportistes portuaris, darrere del reconeixement com un servei portuari més.

També aposten per la defensa d’un sector que sigui un exemple clar de sostenibilitat i desenvolupament, combatent amb decisió totes aquelles accions de competència deslleial que es puguin donar, de l’elaboració d’una proposta ferma de normativa d’obligacions i drets per a l’exercici de la activitat, tenint en compte que el transport portuari és un servei que es presta amb absoluta exclusivitat i en unes condicions marcada per les característiques pròpies de la faceta terrestre de la intermodalitat, etc.

Actualment formen part de la Federació les següents Associacions: Cotraport (Barcelona), Transcont Tarragona, Transcont València, i Asotrava (Bilbao).

Han aconseguit tenir representació directa al Comitè Nacional del Transport de Mercaderies per Carretera a través de la seva incorporació a FETRANSA, i així poder tenir veu en els assumptes relacionats amb l’ordenació del transport per carretera nivell d’institucions estatals i fins i tot a nivell comunitari i europeu .

Associació Fetransa

La Federació Espanyola de Transport Discrecional de Mercaderies, FETRANSA, és una Federació de Transports creada a l’empara de la Llei 19/77, que agrupa diverses organitzacions empresarials de transport de mercaderies per carretera del nostre país.

Va ser constituïda l’any 2.000 per diverses associacions provincials de transportistes que coincidint plenament en els seus plantejaments respecte de la situació del nostre sector, van decidir unir-se per ser una sola veu en la defensa i representació del transportista autònom i la petita i mitjana empresa de transports de mercaderies per carretera.

FETRANSA, al llarg d’aquests anys s’ha anat consolidant i avui és el dia que es pot dir clarament, que té identitat pròpia, que les seves opinions són tingudes en compte a tots els fòrums de debat del transport, i que té una participació activa al principal òrgan consultiu que té el nostre sector, com és el Comitè Nacional del Transport.

Amb poc esforç FETRANSA s’ha dotat d’una infraestructura que actualment li permet tenir seu social a Madrid i atendre totes les gestions que requereixen els seus afiliats, a més d’anar a les diferents reunions sectorials que es mantenen constantment amb l’Administració.

Skip to content